Nachádzate sa tu

Bratislava Novinky

Subscribe to kanál správ Bratislava Novinky
Sk 50
Aktualizácie: pred 1 hod 2 min

Jazdecké hliadky polície dohliadajú na poriadok v bratislavskom lesoparku

Pi, 01/19/2018 - 09:53
Bratislava 19. januára 2018 ‒ Bratislavský lesopark, ktorý je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty nespí ani v tomto zimnom čase. Aj v tomto ročnom období ho denne navštívi množstvo ľudí, či už sú to športovci, mamičky s deťmi, psičkári, ale žiaľ aj tí, ktorí si z lesoparku robia jednu veľkú skládku odpadu.

Zoznam služieb zo dňa: 19.1.2018

Pi, 01/19/2018 - 08:42

Zoznam služieb zo dňa: 18.1.2017

Št, 01/18/2018 - 08:28

Odvolanie voči úradnému rozhodnutiu

St, 01/17/2018 - 14:12
Odvolanie voči úradnému rozhodnutiu č. KV/SU/172/2017/15779/ZK, INS_FTTH_BA_Karlova Ves_KBV_Kuklovská

Kontakt na správcu poplatku za odpad

St, 01/17/2018 - 13:50
Kontakt na správcu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

St, 01/17/2018 - 13:47
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí obci miestny poplatok podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Cyklotrasa, Pri starom letisku - Vajnory

St, 01/17/2018 - 13:30
oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu „Cyklotrasa, Pri starom letisku – Vajnory“, ktorá bola povolená rozhodnutím tunajšieho špeciálneho stavebného úradu č. MAGS SSU 32244/2017-22437-FI zo dňa 02.02.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.03.2017

Aktuálne verejné obstarávanie za obdobie 01.12.2017-31.12.2017

St, 01/17/2018 - 12:44
Plnenie uznesenia 135/2015 zo dňa 28.05.2015 v rozsahu bodov č. 1.3. - 1.7. za obdobie od 01.12.2017 do 31.12.2017

Pozvánky grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

St, 01/17/2018 - 12:07
Pozvánky na zasadnutia komisie grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity a oznámenia o možnosti účasti verejnosti na týchto zasadnutiach

Hlavné mesto aj tento rok poskytne finančný príspevok na odstraňovanie grafitov

St, 01/17/2018 - 12:05
Bratislava 17. januára 2018 – Podávanie žiadostí o finančný príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter je možné aj tento rok. Hlavné mesto poskytuje možnosť čerpania tohto finančného príspevku pre právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území hlavného mesta. Výška finančných prostriedkov v mestskom rozpočte na tento účel je 150 000 EUR ako minulý rok.

1 ks mobilný telefón

St, 01/17/2018 - 08:45

1 ks mobilný telefón

St, 01/17/2018 - 08:43

2 ks mobilných telefónov

St, 01/17/2018 - 08:39
Dňa 08.12.2017 bola Okresnému úradu Bratislava (Okresným riaditeľstvom PZ v Bratislave I, Obvodné oddelenie PZ Bratislava, Staré Mesto - východ, Sasinkova 23, 812 13 Bratislava) odovzdaná vec (ktorej vlastník nie je známy). Informácie za účelom ustálenia opustenej veci poskytne Bc. Turanská, tel.: 0961046355. Opustenú vec je možné prevziať do 08.12.2018. Po tomto termíne, v zmysle platnej legislatívy, pripadne vec do vlastníctva štátu.

1 ks mobilný telefón

St, 01/17/2018 - 08:24
Dňa 06.12.2017 bola Okresnému úradu Bratislava (Okresným riaditeľstvom PZ v Bratislave I, Obvodné oddelenie PZ Bratislava, Staré Mesto - východ, Sasinkova 23, 812 13 Bratislava) odovzdaná vec (ktorej vlastník nie je známy). Informácie za účelom ustálenia opustenej veci poskytne Bc. Turanská, tel.: 0961046355. Opustenú vec je možné prevziať do 06.12.2018. Po tomto termíne, v zmysle platnej legislatívy, pripadne vec do vlastníctva štátu.

Kalendárový zber triedeného odpadu pre obyvateľov v individuálnej bytovej výstavbe

St, 01/17/2018 - 08:13
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava v spolupráci s mestskými časťami Staré Mesto a Nové Mesto v rámci pilotného projektu „Kalendárový zber triedeného odpadu“ zabezpečí prostredníctvom spoločnosti OLO a.s. zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu – papier, plasty, sklo. Zber bude prebiehať formou dočasného pristavenia 1100 litrových zberných nádob alebo vozidla spoločnosti OLO a.s. vo vybraných uliciach v čase od 8.00 do 12.00 hod., v mesiacoch január a február 2018.

Zoznam služieb zo dňa: 17.1.2018

St, 01/17/2018 - 07:59

Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby

Ut, 01/16/2018 - 13:43
Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby, Cyklotrasa, Pri starom letisku - Vajnory, p. č. 2745, k. ú. Vajnory

1 ks ruksak

Ut, 01/16/2018 - 13:24
Dňa 08.11.2017 bola Okresnému úradu Bratislava (Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave I, odbor poriadkovej polície, Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava Staré Mesto - západ, Lermontovova 1, 812 13 Bratislava) odovzdaná vec (ktorej vlastník nie je známy). Informácie za účelom ustálenia opustenej veci poskytne Bc. Turanská, tel.: 0961046355. Opustenú vec je možné prevziať do 08.11.2018. Po tomto termíne, v zmysle platnej legislatívy, pripadne vec do vlastníctva štátu.

Stránky